Aktivitete 2013

logo

Aktivitetet e JAAK në vitin 2013

27.12.2013, Takimi vjetor i JAAK 2013

Takimin e hapi znj. Nezakete Hakaj, prezidente e JAAK, e cila i prezantoi anëtarët e rinj të JAAK, pjesëmarrës të trajnimeve të vitit 2013. Më pastaj raportoi për aktivitetete e realizuara të asociacionit per vitin 2013 dhe per ndikimin e tyre në zhvillimin e sektorëve të ndryshëm në Kosovë.

26.11.2013, Seminar – Menaxhimi i Kontrollit të Ndotjes Industriale

Seminari për Menaxhimi i Kontrollit të Ndotjes Industriale, u organizua më 26 nëntor 2013, në ndërtesën e Qeverisë ” ish Rilindja , në  bashkëpunim të JAAK dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Në këtë seminar morrën pjesë përfaqësues të MMP, MZHE, MTI, industritë dhe Arbërore Riza , koordinator teknike e JICA në Kosovë.

Qëllimi i këtij seminari ka qenë prezentimi e  përvojës së z. Adem Tusha, zyrtar i MMPH dhe  ish pjesëmarrës në trajnimin në Japoni, për  Menaxhimi i Kontrollit të Ndotjes Industriale. Znj Nezakete Hakaj, kryetare e JAAK , përshëndeti pjesëmarrësit . Ajo foli për aktivitetet e zhvilluara të JAAK dhe falënderoi Qeverinë japoneze dhe JICA për mbështetjen e vazhdueshme. Në fillim , Z. Adem Tusha, ka falënderuar Qeverinë e Japonisë dhe JICA, që I dhanë  atij këtë mundësi të paharrueshme, për këtë trajnim.

Qëllimi i këtij seminari ka qenë  përcjellja e përvojave të pjesëmarrësve të trajnuar në Japoni, në lidhje me Menaxhimin e Kontrollit të Ndotjes Industriale, ku u përfshi:

 • Administrimi i Kontrollit të ndotjes së ajrit dhe teknikat e kontrollit të ndotjes
 • Regulloret për mjedis
 • Vëzhgimi i industrive në qytetin Kitakyushu
 • Administrimi dhe kontrolli i zhurmës dhe dridhjeve- Ligji i zhurmës
 • Masat mjedisore në industrinë e prodhimit të energjisë
 • Administrimi dhe teknikat e kontrollit të ndotjes së ujit
 • Teknologjitë për trajtimin e  ujërave të ndotura industriale dhe të kanalizimit
 • Masa për mbrojtjen e mjedisit– Fabrika  kimike /Mitsubishi në Kurosaki
 • Masa për mbrojtjen e mjedisit në uzinën e prodhimit të birrës – Sapporo Breëeries Shin – Kyushu Hita
 • Trajtimi i ujërave të ndotura në industrinë e përpunimit të ushqimit
 • Masa për mbrojtjen e mjedisit, në industrinë e mishit – Fokuoka
 • Masa për mbrojtjen e mjedisit, në industrinë e hekurit  dhe çelikut – Nippon steel  dhe Sumitomo Metal, Yahata
 • Administrimi i depozitimit të mbeturinave dhe teknikat e riciklimit
 • Masat për mbrojtjen e mjedisit në fabrikën e çimentos – Mitsubishi Kyushu
 • Biznesi për riciklimin e mbeturinave- Eko Town
 • Teknikat për përmirësimin e  Mjedisit dhe plani i veprimit, dhe
 • Muzeu për mjedis

Pas prezantimit u shfaq  DVD per 3R. Znj. Nezakete Hakaj, udhëheqëse e Divizionit për Mbrojtjen e Mjedisit në MMP dha një prezantim mbi përgjegjësitë dhe punën e MMPH, lidhur me Kontrollin e Ndotjes Industriale – legjislacioni dhe zbatimi i tij. Z. Agron Veliu, Menaxher për mjedis pranë kompanisë Feronickel  dha një prezantim në lidhje me krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit dhe zbatimin e tij në kompani.

18.11.2013, Seminar – Shëndetin e Nënës dhe Fëmiut

Me mbështetjen e JAAK dhe Fakulteti i Mjekësisë , Znj. Anita Sadikaj organizoi Seminarin mbi Shëndetin e Nënës dhe Fëmiut, më 18 nëntor 2013, në Qendrën e Telemjekësisë, në Fakultetin e Mjekësisë. Në seminar morrën pjesë, stafi dhe  studentët e Fakultetit të Mjekësisë, zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë , duke përfshirë edhe znj. Arbërore Riza , koordinatore teknike e JICA- Kosovë

Znj, Fetije Huruglica nga Ministria e Shëndetësisë, përshëndeti të pranishmit dhe falënderoi Qeverinë japoneze dhe JICA për mbështetjen e dhënë, pë sistemin shëndetësor në Kosovë . Z. Halil Ahmetaj nga Qendra e Telemjekësisë, falënderoi JICA për mbështetjen e dhënë në drejtim të zhvillimit të kapaciteteve njerëzore dhe në këtë rast për aktivitete Qendrës së Telemjekësisë . Znj Sadikaj gjatë këtij sesioni paraqiti Qëllimin kryesor të këtij  trajnimi në Japoni, objektivat e programit, sistemit të referimit, të shtëpisë së lindjes, rreth Ligjit për shëndetin e nënës dhe fëmiut, statistikat e shëndetësisë ( 2012) dhe në fund ajo paraqiti Planin e Veprimit.

29.10.2013, Seminar – Menaxhimi i Sistemit Shëndetësor me TQM 5s QAIZEN

Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me JAAK dhe JICA -Zyra në Kosovë, organizoi seminarin mbi Menaxhimin e Sistemit Shëndetësor me TQM 5s QAIZEN, më 29 tetor 2013 , në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë.
Z. Mentor Sadiku nga MSH, përshëndeti të pranishmit dhe falënderoi Qeverinë japoneze dhe JICA për mbështetjen e dhënë për sistemin shëndetësor në Kosovë. Ai theksoi se Qeveria  japoneze dhe JICA, që nga fundi i konfliktit të fundit, Kosovës i dhanë ndihmë në të gjitha nivelet e institucioneve shëndetësore.

Znj Terui Kanako , JICA Eksperte dhe këshilltare / ODA, theksoi se ndihma e JICA kryesisht fokusohet në Mjedis dhe Zhvillimin e Burimeve Njerëzore  dhe që sektori I shëndetësisë ka qenë i fokusuar në kuadër të programit për zhvillim të burimeve njerëzore . Gjithashtu Managjimi i Përgjithshëm i Cilësisë, është koncept i përdorur gjerësisht në institucione të ndryshme në Japoni, për të përmirësuar punën e përditëshme dhe të menaxhimit në sektorien e shëndetësisë.

Seminari vazhdoi me prezantimin e DVD pë  TPC. Znj Fetije Huruglica , ish pjesëmarrës në trajnim, në Japoni dha prezantim, për ; Politikat japoneze përshëndetësinë ndërkombëtare, historinë e sistemit të shëndetit publik, administrimin e shëndetësisë, reformat brenda sistemit shëndetësor dhe përvojën e fituar gjatë trajnimit
Seminari u ndoq nga stafi I  Ministrisë së Shëndetësisë dhe Shëndetit Parësor, znj Terui Kanako , JICA eksperte dhe këshilltare / ODA, znj Arbërore Riza , koordinatore teknike e JICA- Kosovë dhe znj Adea Gashi  nga Ministria e Integrimit Europian, pikë kontakti me JICA.

22.10.2013, Seminar – Teknologjia për Diagnostifikimin e Tokës për Prodhimin Bujqësor të Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit

Seminar – Mbajtur më 22 tetor 2013 në sallën e Ndërtesës së Qeverisë, ish ” Rilindja “. Seminari u organizua në ambientet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor,  ku z. Gani Berisha, Udhëheqës i Sektorit për mbrojtjen e tokës dhe ish- pjesëmarrës në trajnim në Japoni dha prezantim.

Në seminar morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe përfaqësues të zyrës së JICA në Kosovë. Qëllimi i këtij seminari ka qenë përcjellja e përvojës së marrur nga trajnimi në Japoni, në lidhje me Teknologjinë për Diagnostifikimin e Tokës për Prodhimin Bujqësor të Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit.

Gjatë prezantimit ai informoi të pranishmit për përvojat dhe njohuritë e fituara, për aspektet administrative dhe teknike të metodave dhe Teknologjisë për diagnostifikimin e tokës, e cila kontribuon në qëndrueshmërinë e prodhimit bujqësor dhe mbrojtjen e mjedisit. Gjithashtu ai prezantoi Planin e Veprimit, të cilin ai e ka përgatitur gjatë trajnimit në Japoni dhe përfitimet që Kosova mund të ketë me përdorimin e përvojës japoneze.

16.10.2013, Seminar – Shënimi i Ditës Botërore të Ushqimit

Më 16 tetor 2013, për shënimin e  Ditës Botërore të Ushqimit, JAAK organizoi një seminar mbi “Kapacitetet e Komunitetit dhe Zhvillimit Rural- Fokusuar në Lëvizjen (B) Një fshat një produkt” dhe ”Planifikimi dhe Menaxhimi Zgjërimit të Bujqësisë”, në bashkëpunim me Fakultetin e Bujqësisë, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe JICA. Seminari u organizua në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë në Prishtinë.

Kryetarja e JAAK , znj Nezakete Hakaj në fjalën hyrëse, përshëndeti pjesëmarrësit, prezantoi  aktivitetet që ka zhvuilluar JAAK dhe për rolin e këtij alumni. Theksoi rëndësinë e shënimit të Ditës Botërore të Ushqimit dhe propozoi që shënimi i kësaj dite, të bëhet një traditë dhe të shënohet për çdo vit.

Dr. prof. Bedri Dragusha, Dekani i Fakultetit të Bujqësisë dhe Veterinarisë, përshëndeti pjesëmarrësit, theksoi rëndësinë e mbajtjes së një seminar të tillë dhe falënderoi Qeverinë japoneze për mbështetjen e zhvillimit të Kosovës e veqanarisht në këtë fushë. Ai gjithashtu theksoi se ky bashkëpunim është shumë i rëndësishme që të vazhdohet edhe me tema të tjera, me interes, për zhvillimin e Kosovës.

Znj. Terui Kanako , JICA eksperte dhe  këshilltare/ ODA, përmendi aktivitetet e JICA në Kosovë, ofrimin e ndihmës për Kosovën, që nga viti 2009 dhe që JICA kryesisht fokusohet në fushën e Mjedisit dhe Zhvillimin e Burimeve Njerëzore dhe gjithashtu ajo tha: ” Ne besojmë fuqimisht se mundsia e mbajtjes së prezantimeve nga pjesëmarrësit në trajnimet e JICA dhe me diskutime, do të  ndihmohen institucionet e Kosovës për të zhvilluar kapacitetet, në sektorët përkatës . Sistemi zgjërimit të shërbimeve  janë rrënjosur thellë në Japoni  dhe koncepti – një fshat një produkt është përhapur jo vetëm në Japoni, por edhe në disa vende aziatike”.

Për “Kapacitetet e Komunitetit dhe Zhvillimit Rural- Fokusuar në Lëvizjen (B) Një fshat një Produkt” – Koncepti i Lëvizjes dhe Historisë -një fshat një produkt – OVOP, znj. Valdete Avdiu, foli për:

 • Roli i qeverisë në promovimin – një fshat një produkt (OVOP)
 • Shembujt e suksesit të OVOP
 • OVOP në vendet e tjera
 • Përvoja e fituar gjatë trajnimit
 • Plani i Veprimit ( Mundësitë e aplikimit OVOP në Kosovë)

Ndërsa znj. Delvina Hana prezantoi temën për Zhvillimin e zonës rurale përmes avancimit të zgjwrimit tw shërbimeve dhe Planin e Veprimit, duke përfshirë:

 • Analiza e gjendjes aktuale
 • Qëllimi i projektit
 • PDM – Treguesit, Mjetet e verifikimit, supozim i rëndësishëm
 • Plani i veprimit

z. Ekrem Gjokaj nga MBPZHR dhe Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë (bashkëpunëtor i jashtëm), prezantoi situatën e Kosovës në këtë fushë, me temën ” Aplikimi i metodave dhe përvojave të Kosovës”:

 • Mjedisi dhe Agro mjedisi
 • Përpunuesit – Sektori
 • Zhvillimi i komitetit lokal

Në këtë seminar ishin të pranishëm zyrtar nga Ministria e Bujqësis, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, profesorë dhe studentë nga Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë

Konkluzat

 • eksperienca shumë të mira nga Japonia, janë sjellë në Kosovë
 • Vazhdimi/ të sigurohen trajnime të mëtejshme nga JICA
 • Këto prezantime të ipen jo vetëm sot, por të paraqiten në tërë Kosovën dhe të fillojnë të zbatohen idetë në praktikë, jo vetëm në letër
 • Fakulteti i Bujqësisë  të angazhohet gjithashtu, si shtyllë e zhvillimit, në këtë sektor

DOWNLOADO BROCHUREN DBU

DOWNLOADO BROCHUREN BO

28.02.2013, Workshop – Menaxhimi i mbeturinave të ngurta në nivelin Lokal

Më 28 Shkurt 2013 ing. Mimoza Kurteshi, nën mbështetjen e MAP dhe JAAK organizoi punëtorinë, ku morën pjesë zyrtar të kësaj fushe ,nga institucionet e ndryshme të Kosovës.

Në fillim ajo dha një informacion të përgjithshëm për Japoninë. Në vazhdim ajo foli për rëndësinë e trajnimit dhe zbatimin e planeve për promovimin e të 3R(Ulja, ripërdorimi dhe riciklimi) në Kosovë.
Nga të pranishmit pat interesim të madh për këtë temë, ku si përfundim doli se hapi i parë është vetëdijesimi që duhet të fillojë nga fëmijët e vegjël e deri te të moshuarit.

DOWNLOADO BROCHUREN

27.02.2013, Workshop – Zhvillimi i politikave të punësimit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimi i mirëqenies së punëtorëve

Më 27 Shkurt 2013 znj. Dafina Mehaj organizoi punëtorinë mbi përvojat e marra nga Japonia për Zhvillimin e politikave të punësimit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies së punëtorëve.

Gjatë këtij evenimenti znj. Mehaj prezantoi mbi:

 • Historinë e Lëvizjes Produktiviteti në Japoni
 • Menaxhimin e burimeve njerëzore në kompanitë japoneze
 • Edukimin dhe zhvillimin aftësive në kompani
 • Përcaktimi i të ardhurave në Japoni dhe marrëdhëniet në industri
 • Përshëndetje e punës- Yokohama
 • Njohuri bazë për sigurimin social
 • Menaxhimi i rrezikut në kompanitë private
 • Politikat e Korporatës Azbil mbi Menaxhimin e burimeve njerëzore
 • Përgatitja e një Plani të Veprimit

26.02.2013, Seminar – Kundërmasat ndaj ndotjes së mjedisit nga automjetet në zonat urbane

Më 26 Shkurt 2013 është organizuar seminari nga Halilaj Z. Martin dhe Z. Burim Krasniqi, pjesëmarrës në trajnimin e organizuar në Japoni për “Kundër masat kundër ndotjes së ajrit nga automobilave në zonat urbane”. Qëllimi i seminarit ka qenë, paraqitja dhe ndarja e mësimeve dhe përvojës
së fituar nga trajnimi JICA-s tek zyrtarë përkatës, në Kosovë.

Në seminar morën pjesë zyrtar qeveritar, Komuna e Prishtinës, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit, Agjencioni për Standardizim, Shoqata e kontrollit teknik të automjeteve në Kosovë dhe shoqëria civile.
Z. Martine Halilaj dhe Z. Burim Krasniqi prezantoi problemet e ndotjes së ajrit nga automobilave në Osaka dhe kundër masat kundër ndotjes së ajrit të marra nga qeveria Osaka.

25.02.2013, Workshop – Edukimi Mjedisor— Ujërat e Freskëta

Puntoria për Edukimin Mjedisor- Ujërat e freskëta, u organizua më 25 Shkurt 2013, nga Znj. Myvedete Muja dhe znj. Fatlije Buza, zyrtare në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor/ Departamenti i ujërave dhe ish pjesëmarrse në trajnimin në Japoni.

Në fillim të puntorisë znj. Muja foli mbi historikun e edukimit në Japoni, etapat e qeverisjes si dhe zhvillimet shoqërore, kulturore dhe traditat në Japoni. Znj. Fatlije Buza prezantoi programin gjatë qëndrimit në Japoni/ ILEK të Liqenit Biëa, vrojtimet në liqenin BIËA, rëndësinë, vlerat, sfidat e komuntetit për përmirësimin e cilësisë së ujit të liqenit etj. Ajo tregoi për metodën e monitorimit fiziko-kimik të cilësisë së ujit. Gjithashtu prezantoi për mënyrën se si ata përpunojnë ujërat për pije si dhe për trajtimin e ujërave të zeza.

Gjatë qëndrimit ato patën mundësinë të vizitojnë Muzeun në ILEK, mbi qështjet e edukimi mjedisor, për fëmijët e të gjitha moshave dhe qytetarët.

08.02.2013, NMbrojtja e Mjedisit – program për fëmijët e shkollës

JICA Alumni Asociacioni i Kosovës bëri një fillim të ri në fushën e ndërgjegjësimit në bashkëpunim me shkollat për të organizuar program për ngritjen e vetëdijes për nxënësit e  shkollës mbi mbrojtjen e mjedisit. Qëllimi i këtij programi ka qenë që të angazhojnë dhe të inkurajojnë nxënësit  për angazhim në mbrojtjen e mjedisit.

Më 8 shkurt 2013, në mjediset e shkollës “Iliria”, në Prishtinë, u organizua ora me Programin për “Vetëdijësimin mbi Mjedisin” për nxënësit e klasës së shtatë. Anëtarët JAAK znj. Myvedete Muja, znj Fatlije Buza dhe znj. Lindita Morina, të cilat u kthyen në Kosovë pas pjesëmarrjes në trajnimin e mbajtur në Japoni të organizuar nga JICA. Në orën u mbajt ligjerata mbi Edukimin Mjedisor të fokusuar në mbrojtjen e ujit të freskët.

Në pjesën e parë u prezantua një video program me temë mbi mjedisin dhe natyrën që pasqyrojnë shëndetin tonë. pasi që znj Morina bëri një prezantim dhe në fund fëmijët janë dorëzuar colorpencils pastel për të nxjerrë. Atyre u është dhënë detyrë për të nxjerrë se si ata e perceptojnë natyrën dhe rëndësinë e pikës së ujit.

Nxënësit gjatë orës ishin shumë aktiv, duke treguar interesin e tyre në këtë fushë. Shumica e tyre pyetje ose shprehur njohuritë e tyre në lidhje me këtë temë. Në pjesën e dytë të orës nxënësit u ndan në 6 grupe, për të vizatuar se si ata e perceptojnë natyrën dhe rëndësinë e ujit.