Events 2016/2015

logo

Events of JICA Alumni Association of Kosova:

27.12.2013, JAAK Annual Meeting 2013

26.11.2013, Seminar – Menaxhimi i Kontrollit të Ndotjes Industriale

26.11.2013, Seminar – Industrial Pollution Control Management

18.11.2013, Seminar – Maternal and Child Health

29.10.2013, Seminar – Menaxhimi i Sistemit Shëndetësor me TQM 5s QAIZEN

29.10.2013, Seminar – Health System Management with TQM 5S QAIZEN

22.10.2013, Seminar – Teknologjia për Diagnostifikimin e Tokës për Prodhimin Bujqësor të Qëndrueshëm dhe Mbrojtjen e Mjedisit

22.10.2013, Seminar –  Soil Diagnosis Technology for Sustainable Agricultural Production and Environment Conservation

16.10.2013, Seminar – Shënimi i Ditës Botërore të Ushqimit

16.10.2013, Seminar – WORLD FOD DAY (WFD) Celebration

28.02.2013, Workshop – Menaxhimi i mbeturinave të ngurta në nivelin Lokal

28.02.2013, Workshop – Solid Waste Management by Local Government

27.02.2013, Workshop – Zhvillimi i politikave të punësimit për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimi i mirëqenies së punëtorëve

27.02.2013, Workshop – Development of Employment Policy for Sustainable Economic Development and Improvement of Worker’s Welfare

26.02.2013, Seminar – Kundërmasat ndaj ndotjes së mjedisit nga automjetet në zonat urbane

26.02.2013, Seminar – Contra measure against air pollution from automobile in urban areas

25.02.2013, Workshop – Environment Awareness– Fresh Water

08.02.2013, NMbrojtja e Mjedisit – program për fëmijët e shkollës

08.02.2013, Environment Awareness – Program For School Children