Aktivitete 2020/2019

logo

Aktivitete në vitin 2020:

22.02.2020, Dita e Kulturës Japoneze, Suharekë

18.02.2020, Seminar – Zhvillimi i kapaciteteve të menaxhimit të mbeturinave të ngurta (avancimi, planifikimi dhe politikat) / Zhvillimi i politikave të reciklimit dhe avancimi i teknologjive për menaxhimin e mbeturinave të ngurta, Prizren

06.-07.02.2020, Meeting – Takimi vjetor rajonal i JICA Alumni Asociacioneve, Krujë

25.01.2020 Workshop – Sesion për Origami

17.01.2020, Seminar – Bujqësia e integruar dhe zhvillimi rural përmes pjesëmarrjes së fermerëve lokal

Aktivitete në vitin 2019:

19.12.2019, Training – Menaxhimi i shëndetësisë riprodhuese nësituatat e emergjences, me skenarin “Lëvizja e refugjatëve”

19.03.2019, Festimi i 10-të vjetorit të bashkëpunimit Kosovë-JICA

19.02.2019, Meeting – Takimi vjetor rajonal i JICA Alumni Asociacioneve, Beograd

26.01.2019, Dita e Kulturës Japoneze, Klinë-Drenas

09.01.2019, Lecture – Ndërtimi i kapaciteteve për planifikimin e projekteve TI, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe kompjuterike